Home
About Leitrim VEC Contact Leitrim VEC Disclaimer
     
 
Request for Submissions Official Languages Act 2003


Glao ar Aighneachtaí, Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 / Request for Submissions, Official Languages Act, 2003

Glao ar Aighneachtaí

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

DRÉACHTSCÉIM Á HULLMHÚ AG NA BOIRD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA (ETBs) SEO A LEANAS:


Bord Oideachais agus Oiliúna na Chabháin agus Mhuineacháin, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Átha Cliath, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí, Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin, Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí, Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir, Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí, Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann agus Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman.

Tá sé i gceist ag na Boird Oideachais agus Oiliúna thuasluaite scéimeanna teanga a dhréachtadh de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na ndréachtscéimeanna sin á lorg anois ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI) ó aon pháirtithe leasmhara.

Is ceart aighneachtaí a chur ar aghaidh go leictreonach chuig sceimteanga@etbi.ieThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it agus ba chóir nach rachadh siad thar 4,000 focal (circa 8 leathanach).

Caithfear ainm an Bhoird Oideachais agus Oiliúna i dtrácht a lua le gach aighneacht a chuirtear isteach.

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n., 13 Meitheamh, 2014.

Tharlódh go bhfoilseofaí aighneachtaí a gheofaí ar www.etbi.ie

Sínithe:

Micheál Ó Muircheartaigh
Ard-Rúnaí
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann
Cnoc an Phíobaire
An Nás
Co. Chill Dara

Bealtaine 2014

Request for Submissions

Official Languages Act, 2003

PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY THE FOLLOWING EDUCATION AND TRAINING BOARDS (ETBs):


Cavan and Monaghan ETB, City of Dublin ETB, Cork ETB, Donegal ETB, Dublin and Dun Laoghaire ETB, Galway and Roscommon ETB, Kerry ETB, Kildare and Wicklow ETB, Kilkenny and Carlow ETB, Laois and Offaly ETB, Limerick and Clare ETB, Longford and Westmeath ETB, Louth and Meath ETB, Mayo, Sligo and Leitrim ETB, Tipperary ETB and Waterford and Wexford ETB.

The above named ETBs propose to draft language schemes in accordance with the Official Languages Act, 2003.

The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Education and Training Boards Ireland (ETBI) now wishes to invite submissions in relation to the preparation of the draft schemes from any interested parties.

Submissions should be forwarded electronically to sceimteanga@etbi.ieThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it and should not exceed 4,000 words (c. 8 pages).

Each submission must include the name of the ETB being referred to.

The latest date for receipt of submissions is 5pm on 13 June, 2014.

Submissions received may be placed on www.etbi.ie

Signed:

Michael Moriarty
General Secretary
Education and Training Boards Ireland
Piper’s Hill
Naas
Co. Kildare

May 2014


http://www.etbi.ie/glao-ar-aighneachtai-acht-na-dteangacha-oifigiula-2003-request-for-submissions-official-languages-act-2003/

 
 
   
Central Applications Office www.cao.ie
Data Protection Commissioner www.dataprotection.ie
Department of Education & Science www.education.ie
Department of Enterprise Trade and Employment www.entemp.ie
Education Welfare Board www.newb.ie
HCI-OP (Human Captial Investment Operational Programme) 2007-2013 www.esf.ie
Irish Vocational Education Association www.ivea.ie
National Adult Literacy Agency (NALA) www.nala.ie
National Associaton of Adult Education (AONTAS) www.aontas.com
National Centre for Guidance in Education (NCGE) www.ncge.ie
Night Courses www.nightcourses.com
Scoilnet www.scoilnet.ie
Second Level Support Services www.slss.ie
Senior Traveller Training Centre (STTC) www.sttc.ie
State Examinations Commission www.examinations.ie
Student Finance www.studentfinance.ie
VEC National Partnership Forum www.vecnpf.com
Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) www.iol.ie/~hkvtos
Youthreach www.youthreach.ie
 
 
 
 
 
 
 
Co. Leitrim VEC, Administrative Offices, St. George’s Terrace, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim.
Tel 071-9620024 Fax 071-9621362 E-mail: vecoffice@leitrimvec.ie